جوزدگی2

دراقدامی محیرالعقول بازارشام اتاق خواب را به نشیمن منتقل نموده وسپس کلیه ملزومات اتاق ازقبیل تختخواب ودراور وکمد و...را جابجانمودیمبله خودمان بتنهایی مثل همیشه تغییردکوردادیم...ماازبچگی بنا بریک قانون ننوشته(شمابخوانیدکودک آزاری)توسط مادر مجبوربودیم ماهی یکبارکلیه وسایل منزل را جابجا کرده وتغغیراتی بدهیم البته همینجا عرض کنیم که هیچ شکوه وشکایتی نیست وبین خودمان بماندکه همین حالا هم کلی ازینکارلذت میبریم مثل خانه تکانی عید میماند
آدم خوش خوشانش میشودالبته چون همسری درکارنیست ـ توجه فرمایید که گفتیم همسری درکارنیست
ونگفتیم مردی در کارنیست که الحق گل پسرمان برای خودش مردی است ـ این بارسنگین بردوش
مبارک خودمان است وبازهم شکایتی نیست که اگر هم باشد کاری ازدستمان
برنمیاید(شمابخوانیدغلطی نمیتوانیم بکنیم)واما جای خوب ماجرا...بنده منزل ۶۰ متراست ویک خوابهتختخوابمان اما دونفرهخب باپسرجان یک جامیخوابیماضافه کنید به این تخت یک دراور و۲عددپاتختی وآباژورو....وماهم به جبارکتابهارادرکمدجاداده وغمگین بودیم اما امروزکتابخانه کوچک را بهرزحمتی بود
دراتاق جادادیم وکتابهای نازنینمان رااز کنج عزلت رهانیدیم....حالا جناب اوشو
وپائولوکوئیلو وجمعی از روانشناسان مجددا درمنزلشان ـکتابخانه ـنشسته اند تا ما
دعوتشان کنیم به نوازش نگاهیخداییش این قسمت جوزدگی خانه تکانی به همه ی خستگیش می ارزید....حالا  یک
نفربیاید این نشیمن رامرتب کند
/ 0 نظر / 29 بازدید