جوزدگی1

من ازآن دسته آدمهایی
هستم که تا دوروبرم مرتب نباشد همه جیز سرجایش نباشد بوی عودی در خانه نپیچیده
باشدـوکاسه توالت برق نزندـنمیتوانم حتی کتاب بخوانم چه رسد به فیلم دیدن ویاهرکارتفریحی
دیگراماااااااااااااا.....به دادمن جو زده برسید که دوروزاست قصد دارم بازارشام
اتاق خواب را سروسامان بدهم اماا این جوزدگی وبلاگ خوانی نمیگذارد لامصب بس که
پشتکارمان هم خوب است تا کل آرشیو را نخوانیم وحس فضولیمان ارضا نشود دست
برنمیداریم...دریا راخواندم نازنین ومارگزیده ی عزیز چندی قبل هم سحرو سپیده وزن
بابارا تا ته جویدم..حس خوبی است که میبینم بسیاری از زنان این دیار ازناگفته ها
وگفته هایشان میگویند وترسی ندارند از قضاوت که اینجا خانه ی ماست وبا دستان خود
بنا نهاده ایم که اگر پذیراییمان شما را خوش نمی آید شرمنده ی روی ماهتان منت
گذارده وبه بسیارمنزل دیگر که در این دهکده ی جهانی بنا شده سربزنید که در عالم
واقع نیز اگر جایی ماوطبع مبارکمان را خوش نیایید عمرااااااااااااااا
پانمیگذاریممیرویم
از مرخصی خیرسرمان استعلاجی بهره برده ودستی به اتاق بکشیم

/ 0 نظر / 21 بازدید