ازین پس فقط دراینستاگرام خواهم بود

به امید دیدارتون و میلیونهابار تشکروقدردانی برای تمام روزهایی که همراهم بودید

درلحظه هایم شریک بودید...قلبا تنها یک آرزو دارم...حتی بقدر لحظه ای در مثبت بودن و خوب دیدن وخوب شنیدنتان موثر بوده باشم

وآخرین جملاتم اینکه:برای خودتان روزهای خوب بسازید...نه کسی برای ساخننش خواهد آمد ونه خودشان خواهند آمد

معمار قصر زیبای زندگی خودتان باشید

هرگز لحظه های باهم بودنمان  واین تجربه زیبارا فراموش نخواهم کرد

درپناه همت خودتان ولطف خدا

خدانگهدار

/ 0 نظر / 159 بازدید