نیمه ی دیگر

من زیادمیخوانم...اما زیادنمیدانم...!!!شایدبرای همین هم هست که زیادمیخوانم...!!!همیشه درسفرو درطول پرواز کتاب بهترین همراه من است...

 

معمولا عادت دارم هرچند وقت یک بار کتابهایم را ازنو دوره کنم...گاهی انگار درآن لحطه تعبیری دیگر از جملاتی که میخوانم به ذهنم میرسد...

امروز دوباره خواندن بریدا از کوئلیو را شروع کردم...

چقدر جمله ای که خواندم بدلم نشست تو گویی تفالی زده بودم وجواب وصف حالم بود...

"سراسر زندگی انسان برروی زمین درهمین خلاصه میشود: یافتن بخش دیگر.مهم نیست که وانمودمی کنددرجستجوی حکمت است یا پول یا قدرت.اگر نتواند بخش دیگر خودش رابیابد...هرآنچه بدست آورد ناقص خواهد بود.....!!!!"

خدارا شاکرم برای بدست آوردن بخش دیگرم...

فکرمیکنم از همین روست که آرامم....خیلی آرام

 
/ 0 نظر / 22 بازدید